Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

 

akadalymentes
Ma 2024. 4. 16, kedd, Csongor napja van. Holnap Rudolf napja lesz.
Általános és helyi célok
vissza

A Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő  Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Győri Tankerületi Központ gyógypedagógiai nevelési–oktatási intézménye, mely ellátja a Mosonmagyaróvári járás településein élő sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat. Ennek megfelelően gyógypedagógiai óvodai csoportokat, általános iskolai,  és készségfejlesztő iskolai évfolyamokat működtetünk.  Utazó gyógypedagógusi szolgálat működtetésével segítjük az integrált gyermekeket, tanulókat, illetve nevelőiket.

A tanulók fogyatékosságuk/akadályozottságuk mértéke, jellege szerint kerülnek tipizálásra, s besorolásuk elsősorban a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságok feladata. Iskolánkban három tagozaton tanulnak:

 • tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók tagozata,
 • értelmileg akadályozott (középsúlyos fokban értelmi fogyatékos,
 • súlyosan halmozottan fogyatékos) tanulók tagozata,
 • autista tanulók tagozata.

Összesen 19 tanulócsoportot működtetünk.

Az óvoda általános céljai

Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik

 • az alkalmazkodó készség,
 • az akaraterő,
 • az önállóságra törekvés,
 • az érzelmi élet,
 • az együttműködés.

A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök biztosításával törekszünk a nevelési célok megvalósíthatóságára, úgy, hogy a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szükséges.

Törekszünk arra, hogy

 • az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez,
 • fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg,
 • a gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,
 • a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak nevelési programunk tartalmi elemeivé.

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg.

Az iskola általános céljai

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek.

Ennek értelmében célunk, hogy:

 • a fejlesztés a tanulók számára megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg,
 • segítse a minél teljesebb önállóság elérését,
 • a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést
 • az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,
 • ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki,
 • a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai programjainak tartalmi elemeivé,
 • a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
 • A tanulókat életkoruk, állapotuk figyelembevételével a gyógypedagógiai nevelés‑oktatás eljuttassa képességei maximumára.
 • A tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása a társadalmi beilleszkedés érdekében. Reális önismeret kialakítása.
 • Önmaga és társai másságának elfogadása, törekvés a fejlődésre, kompenzálásra.
 • Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségnek megfelelően.
 • Az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és hosszabb időkeret biztosításával.
 • Célunk a tanulók önálló életvitelre, pályaválasztásra, való felkészítése.
 • Értékeink, kultúránk, szülőföldünk, népünk szeretetére, megbecsülésére nevelés. Más értékek tisztelete.
 • A természet, a környezet értékeinek felismerése, védelme, óvása.
 • A testi, lelki egészség megóvása. Az egészséges életmód igényének kialakítása.
 • Céljaink között kiemelt helyen szerepel a sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és a más fogyatékossággal élő (autista, mozgássérült, látássérült, hallássérült, beszédfogyatékos) tanulók különleges gondozási igényének kielégítése.
 • A sérült képességek terápiás kompenzáló, korrekciós nevelése, az épen maradt képességek maximális fejlesztése.
 • Egyénekre szabott speciális képességfejlesztés (logopédia, mozgásnevelés tanórai differenciálás, egyéni korrekció, szakköri tevékenység)

Helyi célok, kiemelten

 • Szemléltetésen alapuló, tevékenykedtető oktatás.
 • Alapkészség-fejlesztés: olvasás-, írás-, számolási készség kialakítása, biztossá tétele.
 • Szókincsfejlesztés, nyelvi illem.
 • Pontos, kitartó munkavégzésre nevelés, manuális készség fejlesztése, önállóságra nevelés.
 • Edzettség, teherbíró képesség fokozása.
 • Intenzív beszédjavítás.
 • Reális önértékelés, önelfogadás.
 • Őszinte, becsületes a társadalomba beilleszkedni tudó, fejlődni képes ember nevelése.
 • Verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése.
 • Együttműködési készség fejlesztése.

© 2014 Powered by WebSiter